Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

1. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie na bieżąco powiadomień o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu,
2. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
3. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie występowania pożarów i miejscowych zagrożeń,
4. Współdziałanie z instytucjami terenowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
5. Dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego a także innych podmiotów ratowniczych i służb specjalistycznych do likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
6. Powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych i gminnych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu oraz prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych wg odrębnych ustaleń,
7. Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki KSRG i innych podmiotów ratowniczych na terenie powiatu,
8. Współdziałanie z Kierującym Działaniem Ratowniczym w zakresie przekazywania informacji danych niezbędnych do likwidacji zagrożeń.
9. Śledzenie przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu
w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia,
10. Utrzymywanie stałej łączności z Dyżurnym Operacyjnym Województwa oraz przekazywanie na bieżąco informacji, meldunków itd. wg odrębnych ustaleń.
11. Przyjmowanie i rejestrowanie meldunków o aktualnym stanie sił
i środków jednostek ochrony p. pożarowej włączonych i nie włączonych do KSRG z terenu powiatu.
12. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich wystąpienia dla potrzeb powiatu.
13. Prowadzenie "bazy danych operacyjnych" dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i likwidacji zdarzeń.
14. Prowadzenie akcji "KURIER"
15. Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP w Gorlicach w oparciu o szczegółowe wytyczne i rozkazy.


Do podstawowych obowiązków Dyżurnego Operacyjnego SKKP należy:

a) znajomość aktualnych danych operacyjnych z terenu powiatu, a przede wszystkim dokładna znajomość stanu sił i środków ratowniczych będących
w dyspozycji podczas służby,
b) dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu, w tym zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczych,
c) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, oraz innych miejscowych zagrożeniach zaistniałych na terenie powiatu,
d) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach śmiertelnych oraz innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na bieżące zabezpieczenie operacyjne powiatu,
e) dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, także na polecenie Dyżurnego Operacyjnego Województwa,
f) powiadamianie przełożonych oraz informowanie władz powiatowych
o zaistniałych zdarzeniach, wg procedur zawartych w Powiatowym Planie Ratowniczym,
g) współdziałanie z instytucjami terenowymi w zakresie ratownictwa,
h) udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami ratowniczymi,
i) przekazywanie informacji do WSKR wg ustalonych zasad oraz na żądanie
w przypadkach koniecznych,
j) nadzorowanie pracy w sieci radiowej PSP na terenie powiatu,
k) uruchamianie systemu alarmowego powiadamiania stanu osobowego pracowników KP PSP,
l) terminowe i dokładne prowadzenie obowiązującej ewidencji zaistniałych zdarzeń i dokumentacji operacyjnej PSK,
m) obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie SKKP,
n) tworzenie i aktualizowanie pod nadzorem pracowników Sekcji Operacyjno -Szkoleniowej dokumentacji operacyjnej SKKP,
o) udział w szkoleniach doskonalących dla służb dyżurnych stanowisk kierowania,
p) wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej / Tekst jednolity Dz.U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r, późniejszymi zmianami/ oraz zawartych porozumień
i uzgodnień.
q) wykonywanie innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem całodobowej służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wg zawartych porozumień.

 

 

 

   

Dyżurny Operacyjny
asp. sztab. Tomasz Podgórski

Dyżurny Operacyjny
asp. sztab. Janusz Maksym

Dyżurny Operacyjny
asp. sztab. Sławomir Stec

Dyżurny Operacyjny
asp. mgr Daniel Maciuszek

Starszy Dyżurny Stanowiska Kierowania

asp. Piotr Orlof

     

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Co to jest SKKP?

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zwane dalej SKKP, realizuje zadania w zakresie:
-Zintegrowanego systemu działania operacyjnego jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
-Koordynacji wszelkich działań ratowniczych na obszarze powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych podmiotów ratowniczych,
-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określone odrębnym regulaminem.

Służba w SKKP pełniona jest przez strażaków PSP zatrudnionych w KP PSP
w Gorlicach. Służbę w zastępstwie za etatowych Dyżurnych Operacyjnych Powiatu pełnią strażacy KP PSP. Służba pełniona jest w pomieszczeniach wydzielonych zabezpieczonych i wyposażonych w środki techniczne. Siedzibą SKKP są pomieszczenia KP PSP w Gorlicach.
Nadzór nad SKKP sprawuje zastępca komendanta powiatowego, natomiast bieżące kierowanie i koordynację służbą sprawuje naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego.
PSK jest stanowiskiem połączonym z Punktem Alarmowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach oraz z całodobową służbą dyżurną Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wyposażenie SKKP w środki techniczne stanowią:

1.Sieć łączności przewodowej:
-miejskiej publicznej,
-resortowej MSWiA.
-telefony alarmowe  998, 112
2.Sieć łączności radiowej
3.Telefax.
4.Urządzenie rejestrujące.
5.Urządzenia komputerowe systemu banku danych, wspomagających dysponowanie jednostek, obsługi programu SWD-ST, Ratownik
6.Urządzenia techniki biurowej.
7.Inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby dyżurnej. 

 

W TEJ CHWILI BRAK OGŁOSZEŃ!

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio