Regulamin KP PSP w Gorlicach - pobierz

Załącznik  nr 2 do Regulaminu KP PSP w Gorlicach - pobierz

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - pobierz

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków PSP - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 9 marca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka PSP - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie p.poż zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych - pobierz

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym - pobierz

Rozporządzenie MSWiA z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w PSP - pobierz

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio