Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach stanowi aparat  pomocniczy  Komendanta Powiatowego. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu gorlickiego. Siedzibą Komendy Powiatowej jest miasto Gorlice, ul. 11 Listopada 84. Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo - materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.       

Szczegółowe zasady organizacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w  Gorlicach określa Regulamin Organizacyjny.

CHARAKTERYSTYKA  POWIATU  GORLICKIEGO:

Powiat gorlicki leży w południowo -wschodniej części województwa małopolskiego w paśmie Beskidu Niskiego oraz częściowo Pogórza Ciężkowicko - Bobowskiego granicząc: od zachodu z powiatem nowosądeckim, od północy z powiatem tarnowskim, od wschodu z powiatem jasielskim od południa z Republiką Słowacji.

Powiat zajmuje obszar 967,36 km 2, zamieszkuje go około 108 tys. ludności.

Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 115 osób/1 km 2. Stopień zalesienia wynosi 41,1 % (około 384 km2). Powiat tworzy 10 jednostek administracyjnych z tego 3 miasta oraz 7 gmin wiejskich:

- Miasto Gorlice
- Miasto i Gmina Biecz
- Miasto i Gmina Bobowa
- Gmina Gorlice
- Gmina Lipinki
- Gmina Łużna
- Gmina Moszczenica
- Gmina Ropa
- Gmina Sękowa
- Gmina Uście Gorlickie

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio