Co to jest SKKP?

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego, powołane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach zwane dalej SKKP, realizuje zadania w zakresie:
-Zintegrowanego systemu działania operacyjnego jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
-Koordynacji wszelkich działań ratowniczych na obszarze powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i innych podmiotów ratowniczych,
-Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określone odrębnym regulaminem.

Służba w SKKP pełniona jest przez strażaków PSP zatrudnionych w KP PSP
w Gorlicach. Służbę w zastępstwie za etatowych Dyżurnych Operacyjnych Powiatu pełnią strażacy KP PSP. Służba pełniona jest w pomieszczeniach wydzielonych zabezpieczonych i wyposażonych w środki techniczne. Siedzibą SKKP są pomieszczenia KP PSP w Gorlicach.
Nadzór nad SKKP sprawuje zastępca komendanta powiatowego, natomiast bieżące kierowanie i koordynację służbą sprawuje naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego.
PSK jest stanowiskiem połączonym z Punktem Alarmowym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gorlicach oraz z całodobową służbą dyżurną Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wyposażenie SKKP w środki techniczne stanowią:

1.Sieć łączności przewodowej:
-miejskiej publicznej,
-resortowej MSWiA.
-telefony alarmowe  998, 112
2.Sieć łączności radiowej
3.Telefax.
4.Urządzenie rejestrujące.
5.Urządzenia komputerowe systemu banku danych, wspomagających dysponowanie jednostek, obsługi programu SWD-ST, Ratownik
6.Urządzenia techniki biurowej.
7.Inne urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby dyżurnej. 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio