Zadania Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego:

1. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie na bieżąco powiadomień o zaistniałych pożarach, klęskach żywiołowych i innych miejscowych zagrożeniach na terenie powiatu,
2. Przyjmowanie, rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w likwidacji skutków pożarów i innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
3. Dokonywanie bieżącej oceny sytuacji na terenie powiatu w zakresie występowania pożarów i miejscowych zagrożeń,
4. Współdziałanie z instytucjami terenowymi w podejmowaniu decyzji zwalczania zaistniałych pożarów i innych miejscowych zagrożeń oraz likwidacji skutków ich występowania,
5. Dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego a także innych podmiotów ratowniczych i służb specjalistycznych do likwidacji pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie powiatu,
6. Powiadamianie przełożonych oraz władz powiatowych i gminnych o zagrożeniach występujących na terenie powiatu oraz prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych wg odrębnych ustaleń,
7. Koordynacja działań ratowniczych na terenie powiatu w zakresie czynności operacyjnych wynikających z podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostki KSRG i innych podmiotów ratowniczych na terenie powiatu,
8. Współdziałanie z Kierującym Działaniem Ratowniczym w zakresie przekazywania informacji danych niezbędnych do likwidacji zagrożeń.
9. Śledzenie przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu
w aspekcie ich rozwoju oraz zapewnienie niezbędnych sił i środków do ich prowadzenia,
10. Utrzymywanie stałej łączności z Dyżurnym Operacyjnym Województwa oraz przekazywanie na bieżąco informacji, meldunków itd. wg odrębnych ustaleń.
11. Przyjmowanie i rejestrowanie meldunków o aktualnym stanie sił
i środków jednostek ochrony p. pożarowej włączonych i nie włączonych do KSRG z terenu powiatu.
12. Współdziałanie z instytucjami szczebla powiatowego w wypracowaniu decyzji zwalczania zaistniałych zdarzeń oraz likwidacji skutków ich wystąpienia dla potrzeb powiatu.
13. Prowadzenie "bazy danych operacyjnych" dla potrzeb prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i likwidacji zdarzeń.
14. Prowadzenie akcji "KURIER"
15. Alarmowanie i powiadamianie funkcjonariuszy KP PSP w Gorlicach w oparciu o szczegółowe wytyczne i rozkazy.


Do podstawowych obowiązków Dyżurnego Operacyjnego SKKP należy:

a) znajomość aktualnych danych operacyjnych z terenu powiatu, a przede wszystkim dokładna znajomość stanu sił i środków ratowniczych będących
w dyspozycji podczas służby,
b) dokonywanie bieżącej analizy i oceny sytuacji na terenie powiatu, w tym zdarzeń wymagających podjęcia działań ratowniczych,
c) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o pożarach, oraz innych miejscowych zagrożeniach zaistniałych na terenie powiatu,
d) przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o udziale jednostek ochrony przeciwpożarowej w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wypadkach śmiertelnych oraz innych istotnych zdarzeniach mających wpływ na bieżące zabezpieczenie operacyjne powiatu,
e) dysponowanie siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami wchodzącymi w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, także na polecenie Dyżurnego Operacyjnego Województwa,
f) powiadamianie przełożonych oraz informowanie władz powiatowych
o zaistniałych zdarzeniach, wg procedur zawartych w Powiatowym Planie Ratowniczym,
g) współdziałanie z instytucjami terenowymi w zakresie ratownictwa,
h) udzielanie informacji i danych niezbędnych kierującemu działaniami ratowniczymi,
i) przekazywanie informacji do WSKR wg ustalonych zasad oraz na żądanie
w przypadkach koniecznych,
j) nadzorowanie pracy w sieci radiowej PSP na terenie powiatu,
k) uruchamianie systemu alarmowego powiadamiania stanu osobowego pracowników KP PSP,
l) terminowe i dokładne prowadzenie obowiązującej ewidencji zaistniałych zdarzeń i dokumentacji operacyjnej PSK,
m) obsługa urządzeń technicznych stanowiących wyposażenie SKKP,
n) tworzenie i aktualizowanie pod nadzorem pracowników Sekcji Operacyjno -Szkoleniowej dokumentacji operacyjnej SKKP,
o) udział w szkoleniach doskonalących dla służb dyżurnych stanowisk kierowania,
p) wykonywanie innych czynności wynikających z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej / Tekst jednolity Dz.U. Nr 147, poz. 1230 z 2002 r, późniejszymi zmianami/ oraz zawartych porozumień
i uzgodnień.
q) wykonywanie innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem całodobowej służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wg zawartych porozumień.

 

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio