1. Powołanie ZSP

Według jednych źródeł początki ochrony przeciwpożarowej na terenie Gorlic sięgają 1867 roku. W pierwszym etapie działalność ta miała charakter niezorganizowany.
W 1872 roku, przykładem miasta Krakowa w Gorlicach została założona Ochotnicza Straż Pożarna.
Z odnalezionych zapisków, dokumentów udało się odczytać poniższe informacje.
Inne źródła podają, że w roku 1863 powstaje Ochotnicza Straż Pożarna w Gorlicach pod patronem organizacji „Sokół”. Liczyła ona do 100 członków.

 

OKRES MIĘDZYWOJENNY:
W roku 1924 Społeczeństwo Miasta Gorlice w uznaniu zasług w walce z pożarami funduje sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorlicach
Sztandar ten w chwili obecnej znajduje się w Muzeum regionalnym w Gorlicach.
Do 1939 roku w Gorlicach działa jednostka OSP pod zarządem ZW OSP oraz instruktora zawodowego. Ochotnicza Straż Pożarna miała siedzibę przy ulicy Bankowej w Gorlicach.
Dla wzmocnienia operacyjnego miasto Gorlice utrzymywało płatne Pogotowie ZSP w sile 2-3 pracowników na zmianie.
Jednostka OSP i Pogotowia ZSP była wyposażona w 1 samochód, w 1 motopompę oraz inny sprzęt.
We wrześniu 1939 roku na Targach Wschodnich we Lwowie został zakupiony samochód pożarniczy „auto pogotowie strażackie” marki „polski Fiat” typ AQI za kwotę 15 tys. zł           ( ok. 3 tys. dolarów USA).

 

Autopogotowie pożarnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorlicach w roku 1938.
Uroczyste przekazanie tego samochodu dla OSP w Gorlicach odbyło się 11 września 1938 roku. Samochód ten niedługo służył społeczeństwu Gorlic.
Po wybuchu II wojny światowej podczas ewakuacji do Lwowa w dniu 19 września 1939 roku został zarekwirowany przez żołnierzy sowieckich i ślad po nim zaginął.

 

2. OKRES OKUPACJI NIEMIECKIEJ:
Władze okupacyjne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego miasta Gorlic utworzyły Zawodową Straż Pożarną w sile 2 sekcji na zmianie.
Była ona wyposażona w 1 samochód bojowy oraz sprzęt ręczny.
Od 1943 roku siedziba ZSP była przy ulicy Krzywej 11 w budynku byłej synagogi. Komendantem był sierżant Stanisław OLEKSIEWICZ

 

W okresie okupacji została też powołana Zakładowa Straż Pożarna w Rafinerii Nafty.

 

3. OKRES POWOJENNY:
W latach 1945-1968 w Gorlicach powołano Pogotowie ZSP w sile 12 pracowników pełniących służbę na 2 zmiany.
Siedziba Pogotowia ZSP była przy ul. Krzywej 11, w budynku zastępczym (synagoga).
Na wyposażeniu ZSP był 1 samochód (zastępczy Z-GMC), 2 motopompy M-8, 450 metrów węży tłocznych oraz bardzo słabe wyposażenie dodatkowe, ponadto pracownicy etatowi nie posiadali wyszkolenia zawodowego.
Do 1950 roku Komendantem Pogotowia ZSP był ob. Stanisław OLEKSIEWICZ(nie żyje).

Powojenna działalność Zawodowej Straży Pożarnej w Gorlicach została uhonorowana przez władze i społeczeństwo ufundowaniem sztandaru w roku 1967.

OKRES OD 1968-1975
Na skutek rozwoju miasta i przemysłu władze w 1968 roku powołały ZSP wg. kategorii III –ej, która była wyposażona w 2 samochody i 3 motopompy M-8 oraz w pozostały niezbędny sprzęt i środki gaśnicze. Obecnie siedzibą ZSP jest baza przy ul. Krzywej, dostosowana do potrzeb w 1969-70 ( kapitalny remont).

Jednostka została wyposażona w środki łączności: radiową i przewodową oraz systematycznie była uzupełniana w specjalny sprzęt ppoż.
W latach 1951-01.06.1977 roku komendantem był ob. Władysław Bajorek.

OKRES DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMENDY STRAŻY POŻARNYCH

W LATACH 1951-1975 roku

Na mocy ustawy o ochronie przeciw pożarowej z roku 1950 powołano jako organ państwowej ochrony ppoż., które rozwija działalności do 1 czerwca 1975 roku.

Powiatowa Komenda Straży Pożarnych sprawowała kierownictwo dla ZSP i byłego powiatu gorlickiego.

Siedzibą PKSP do 1953 roku był budynek PREZYDIUM PRN w Gorlicach, a od 1953 roku została przeniesiona do siedziby ZSP przy ul. Nowej obecnie Strażackiej  w Gorlicach. Komendantem Powiatowym był. ob. Władysław Bajorek, który był komendantem dla ZSP byłego powiatu gorlickiego.

Powiatowa Komenda była wyposażona w podstawowe środki: samochód operacyjny,

2 motocykle M-Z, samochody dostawcze 1 star – 29 i żuk.

Obsada Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w 1951 roku liczyła 4 pracowników,

a w 1975 roku liczyła 9 pracowników.


Wn1975 roku z dniem 1 czerwca na skutek zmiany podziału administracyjnego Państwa, PKSP została zniesiona. W jej miejsce powołana została Rejonowa Komenda Straży Pożarnych dla miasta i rejonu gorlickiego.


4. Rozwój bazy lokalowej
W roku 1970 został powołany 24 osobowy komitet budowy strażnicy.


W  latach 1970-1976 roku została opracowana kompletna dokumentacja strażnicy oraz przeznaczono teren przy ulicy Kościuszki w Gorlicach pod jej budowę.


W roku 1978 Dyrekcja Rozbudowy Miasta zwraca dokumentację Strażnicy z powodu nie ujęcia tej inwestycji w planie na lata 1976-80.

W latach 80 – tych podejmowane były działania mające na celu pozyskanie nowej lokalizacji i rozpoczęcie budowy strażnicy. Dotychczasowa baza lokalowa przy ulicy Strażackiej 8 (dawniej Krzywa 11) nie zapewniała możliwości rozwoju jednostki i doposażenia w sprzęt.

Dopiero w roku 1992 Rada Miasta przekazuje obecny teren pod budowę strażnicy.

W dniach 3 kwietnia 1993 r. i 31 stycznia 1994 r. Komendant Główny PSP nadbryg. Feliks Dela wizytuje obiekt PSP w Gorlicach i spotyka się z władzami miasta podejmując decyzje

o wykupie budynku po Przedsiębiorstwie Budownictwa Komunalnego oraz deklaruje sfinansowanie prac projektowych nowej strażnicy.

W dniu 15 września 1994 roku Komenda Rejonowa PSP w Gorlicach zostaje przeniesiona do wyremontowanego przez strażaków budynku przy ulicy 11 listopada.

W dniu 20 października 1995 roku rozpoczęto pracę na działce przy ul. 11 Listopada.

W dniu 23 marca 1996 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę strażnicy.

30 września 2000 roku odbyła się uroczystość otwarcia strażnicy oraz wręczenia sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.

Obecnie Komenda Powiatowa PSP mieści się w nowym budynku przy ulicy 11-go listopada 84.

Inwestycja ta finansowana była przez Komendę Główną z budżetu państwa.


5. Rozwój bazy sprzętowej

Jednostka dysponowała w poszczególnych latach następującymi samochodami:

1945- 1968 – samochód zastępczy Z- GMC, 2 motopompy M-8, 450 metrów węży tłocznych

1951-1975 – 2 motocykle M-Z, samochody dostawcze 1 star – 29, Żuk

1977 – Jelcz 315 GCBA 6/32 Typ 004,

1981 – UAZ Typ 469,

1982 – Star 244 GBA 2,5/16 Typ 005

1985 – Żuk Typ 06B

1988 – FSO 1500

1990 – Jelcz 315 GCBA 6/32 Typ 004

 

6. Rozwój stanów osobowych, wyszkolenia, wykształcenia

Stan osobowy załogi systematycznie wzrastał. W latach 1945-1968 - 12 pracowników pełniących służbę na 2 zmiany. W roku 1951 obsada wynosiła 4 pracowników, a w 1975 – 9 pracownków.


7. Zmiany na stanowiskach dowódcy ZSP.

- w latach 1926 do 1942 p.por. Stanisław Oleksiewcz – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej,

-od 1942 roku p.por. Stanisław Oleksiewicz – Komendant i założyciel Zakładowej Straży Pożarnej,

- w latach od 1951 do 1975 – p.por. Władysław Bajorek,

- w latach od 1975 do 1979 roku – mjr. Poż. Józef Dudek,

- w latach 1979 do 1985 roku – por.poż. Kazimierz Krzowski,

- w latach od 1985 do 1991 roku – st.bryg. mgr inż. Andrzej Stafiej,

- w latach od 1992 do 1993 roku – p.o. bryg.mgr inż. Dariusz Grygowicz,

- w latach od 1994 do 2012 roku  – st.bryg. mgr inż. Andrzej Stafiej

od 01.01.2013 roku - st. bryg. mgr inż. Dariusz Grygowicz8. Posiadane sztandary

W roku 1924 Społeczeństwo Miasta Gorlice w uznaniu zasług w walce z pożarami funduje sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorlicach.

Sztandar ten w chwili obecnej znajduje się w Muzeum Regionalnych w Gorlicach.


 

Kolejny sztandar nadano w 1967 roku z okazji 100 –lecia Zawodowej Straży Pożarnej

Sztandar nadano na otwarcie nowego budynku KP PSP w Gorlicach w dniu 30 września 2000r.


 

9. Charakterystyczne akcje, w których jednostka uczestniczyła:

- pożar zbiornika z benzyną w dniu 11 listopada 1946 roku, poniósł śmierć 1 pracownik,
- pożar zbiornika z benzyną w Rafinerii Nafty
- pożar kościoła w Lipinach w 1972 roku,
- pożar gdzie wykoleił się pociąg i paliły się cysterny z benzyną w miejscowości Polna,
- pożar kopalni szybu gazowego w Krygu,
- katastrofa kolejowa na stacji PKP Stróże, gdzie wyciekała z rozbitych cystern benzyna,

Powyższe dane są ogólnikowe zebrane przez komendanta Władysława Bajorka.

10. Osiągnięcia załogi w zakresie politycznym, sportowym, działalności humanitarnej, innej

 

W jednostce działał Honorowy Klub Dawców Krwi.

 

11. Stan na dzień powstania PSP – strażnica, sprzęt, załoga 

W momencie przekształcenia ZSP w JRG PSP stan osobowy komendy i ZSP stan etatowy wynosił 53 osoby w tym 2 oficerów. ZSP posiadała 2 samochody Jelcz GCBA 6/32 i 1 samochód Star GBA 2,5/16. Strażnica znajdowała się przy ul. Strażackiej.

 

 

 

ILOŚĆ PRZEPROWADZONYCH AKCJI
NA DZIEŃ: 31.12.2020

Pożary            
332
Miejscowe zagrożenia   951
Alarmy fałszywe   93
OGÓŁEM   1376

 

 

Copyright © 2019 KP PSP Gorlice.
Wszelkie prawa zastrzeżone!

Kreacja: DM Studio